***S-a autentificat prezentul regulament prin încheierea de autentificare nr. 4339 din 15.11.2022***

 

Regulamentul Concursului

„Asociația Creatori de bucurie împreună cu Lesna.ro oferă 70 de cursuri online: RomânEști – Antreprenor în 15 pași, în valoare totală de 100.000 Euro”

 1. DENUMIREA ŞI ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1.Denumirea Concursului este: „Asociația Creatori de bucurie împreună cu Lesna.ro oferă 70 de cursuri online: RomânEști – Antreprenor în 15 pași, în valoare totală de 100.000 Euro” (denumit în continuare și „Concursul”).

 • Organizatorul Concursului este ASOCIAȚIA CREATORI DE BUCURIE, cu sediul în Deva, str. Cuza Voda, bl. D4B, ap. 1, cod unic de înregistrare 45468240, număr de înregistrare în  Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor 29/A/15.11.2021 (denumit în continuare „Organizatorul”)

2.     REGULAMENTUL CONCURSULUI

 • Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament. Regulament înseamnă prezentul document, inclusiv așa cum acesta va fi modificat, inclusiv toate și oricare dintre regulile Concursului, şi care sunt obligatorii în mod necondiționat pentru toți Participanții.
 • Regulamentul va fi adus la cunoștință publicului pe website-ul: https://lesna.ro/ şi/sau pe pagina de  Facebook https://www.facebook.com/Lesnaro-109246761431326  și/sau Instagram https://www.instagram.com/lesna.ro/  precum şi prin orice alte modalităţi impuse conform legislaţiei aplicabile din România.

 

3.     CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 • La Concurs pot să participe orice persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii (denumite împreună în cadrul prezentului regulament „Participanții” şi fiecare dintre aceştia „Participantul”):
 1. au împlinit vârsta de 18 ani până cel târziu la data de 15.11.2022;
 2. nu sunt salariați şi/sau colaboratori persoane fizice (având un contract în vigoare) ai Organizatorului sau soți/ soţii sau rude de gradul întâi ale acestora;
 3. deţin un document de identitate valabil care va trebui prezentat în scopul identificării, validării şi înmânării Premiilor dacă Participanții respectivi au câștigat vreunul din Premii;
 4. s-au înscris la Concurs prin completarea în mod corespunzător cu date complete şi corecte a Formularului de Înscriere de pe site-ul  https://lesna.ro/unicredit-bank-romanesti-100-000euro//, au  completat acțiunea de a „urmări” conturile de Instagram Lesna https://www.instagram.com/lesna.ro/   și RomânEȘTI  https://www.instagram.com/romanesti.ro/ și   au lăsat un comentariu la una dintre postările concursului de pe platforma Instagram cu etichetarea a 3 persoane.

3.2.   Înscrierea şi participarea la concurs sunt gratuite.

 

4.      ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA LA CONCURS

4.1.    În vederea participării la Concurs fiecare dintre Participanți trebuie să respecte următoarele:

1. Urmăresc conturile de Instagram lesna.ro https://www.instagram.com/lesna.ro/, românești https://www.instagram.com/romanesti.ro/

2. Etichetează 3 (trei) prieteni la una dintre postările concursului de pe oricare cont de Instagram (Lesna, Românești)

3. Completarea formularului de înscriere în concurs de pe site-ul lesna.ro https://lesna.ro/unicredit-bank-romanesti-100-000euro/

4.2.Pentru a intra în etapa de jurizare, câștigătorii trebuie să îndeplinească cumulativ toate condițiile descrise la punctul 4.1.

4.3.Pentru validare, participanții trebuie să prezinte o captură de ecran cu postarea în care au etichetat cei 3 prieteni.

4.4.Nu vor fi luate în considerare înscrierile pentru care nu au fost completate toate secțiunile formularului de înscriere. De asemenea, formularele completate cu date invalide sau care nu pot fi verificate, nu vor intra în etapa de jurizare.

4.5.Înscrierea la concurs se poate face DOAR în perioada 16 Noiembrie 2022, orele 00:00 – 04 Decembrie 2022, orele  23:59.

 

5.  ETAPELE DE EVALUARE

 • Concursul va avea două etape de evaluare:
 1. Etapa de jurizare în care răspunsurile din formularul de concurs vor fi analizate de „Comisia de jurizare”, pe baza criteriilor de jurizare.
 2. Etapa de validare prin care se verifică dacă Participanții au respectat condițiile de la punctul 4.1 din prezentul Regulament.

 

6.     COMISIA DE JURIZARE, CRITERIILE DE JURIZARE ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

6.1. Comisia de jurizare va fi formată din 3 persoane desemnate de

6.2. Din comisia de jurizare vor face parte:

 • ANA DOMSA – Partener EY Romania
 • ADRIAN TOMOIAGA – Chief Operating Officer AI
 • MIHAI CEPOI – Fondator Jobful

6.3. Comisia de jurizare va evalua toate înscrierile în concurs.

6.4. Jurizarea constă în analizarea și punctarea tuturor înscrierilor valide din concurs. Punctajul maxim care poate fi acordat unui participant este de 100p, calculat prin evaluarea criteriilor descrise mai jos. Vor fi evaluate toate criteriile descrise din punct de vedere al conținutului, comisia de jurizare urmând să decidă, în fiecare caz, măsura în care acestea răspund obiectivelor urmărite prin cursul „RomânEști Antreprenor în 15 pași”,

6.5. Criteriile de jurizare și grila de punctaj vor fi următoarele:

a)     Motivația aplicării (30p): claritatea expunerii ideilor, viziunea generală asupra ideii de afacere propusă, modul de prezentare, detalierea ideii de produs care urmează să fie lansat;

b)     Așteptări (30p): expunere şi argumentare idei, articularea unui scop precis privind motivația aplicării, enumerarea și argumentare obiectivelor urmărite prin parcurgerea cursului;

c)     De ce să te alegem(30p): atractivitatea prezentării, originalitatea, expunerea modului în care va contribui ideea de afacere propusă la susținerea producătorilor autohtoni și care va fi impactul pe care îl va produce în comunitate.

d)     Vor primi 10 puncte suplimentare Participanții aflați la început de drum, care nu dețin deja un magazin online.

 

6.6. Comisia de jurizare va desemna câștigătorii pe baza criteriilor de jurizare. Se vor acorda punctaje de la 1 la 30 pentru fiecare dintre criterii şi se vor aduna toate punctajele, participanții care se plasează în primele 70 de poziții în ierarhia finală a punctajelor obținute în concurs vor fi  eligibili pentru a intra în a doua etapă a concursului și anume, etapa de validare.

6.7. În cazul în care doi sau mai mulți participanți au același punctaj și se plasează pe poziția 70 în ierarhia finală, departajarea acestora se va face în funcție de ordinea înscrierii la concurs. Astfel, participantul care s-a înscris primul în concurs (luând în considerare data, ora, minutul și secunda) va fi eligibil pentru a intra în etapa de validare.

 

7.     PREMIILE

7.1. În cadrul Concursului se vor acorda maximum 70 (șaptezeci)

7.2. Fiecare din Premiile Concursului (denumit în cuprinsul prezentului Regulament “Premiul” şi Premiile împreună ”Premiile”) constă în accesul gratuit la cursul „RomânEști Antreprenor în 15 pași”. https://romanesti.ro/

7.3. Valoarea tuturor Premiilor este: 100.000 euro.

7.4. Premiile nu se pot transfera

7.5. Fiecare Câştigător poate câștiga maximum un Premiu.

 

8.  DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Participanţii ale căror răspunsuri se plasează în primele 70 de poziții în ierarhia finală conform jurizării și îndeplinesc criteriile de la etapa de validare vor putea fi desemnaţi Câştigători (denumiţi în continuare „Câştigătorii” şi fiecare dintre aceştia „Câștigătorul”)

8.2. În cazul în care, indiferent de motiv, nu se va putea acorda Premiul vreunuia din Câştigătorii desemnaţi iniţial, Comisia de jurizare va putea desemna, în cazul în care consideră necesar, pe Participantul al cărui aplicație are următorul cel mai mare punctaj și îndeplinește condițiile de la etapa de validare, în calitate de Câştigător.

8.3. Câștigătorii vor fi anunţaţi despre câştigarea Premiilor atât prin SMS, cât şi prin email, conform datelor completate în Formularul de Înscriere.

8.4. Câştigătorii vor fi anunţaţi în perioada 12-16 Decembrie 2022, urmând procesul de validare. Lista finală a câștigătorilor va fi publicată în perioada 19-23 Decembrie 2022.

8.5. Organizatorul va publica pe numele, prenumele Câştigătorilor şi câştigurile acordate pe website-ul lesna.ro și canalele de social media https://www.instagram.com/lesna.ro/, respectiv https://www.facebook.com/Lesnaro-109246761431326. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, numele, prenumele Câştigătorilor vor putea fi făcute publice prin publicarea pe contul de Facebook, Instagram și site-ul Organizatorului.

8.6. Acordarea Premiilor se va face în baza unui act de identitate

8.7. NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII ÎN BANI A PREMIILOR ACORDATE CA URMARE A CONCURSULUI.

8.8. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea acordării câștigului în situația în care datele de contact ale câștigătorului (numele, telefon, e-mail, adresa domiciliu/reședința) nu sunt corect comunicate Organizatorului de către câștigător.

8.9. Câștigătorii au obligația să prezinte în vederea identificării, validării, acordării Premiilor, actul de identitate valabil. În caz contrar Organizatorul are dreptul să nu mai acorde Premiul Câştigătorilor care nu respectă aceste obligații, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere privind acordarea Premiilor în acest caz.

 

 

9.  DECLARAŢII ŞI GARANŢII

9.1. Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc și necondiționat să respecte în totalitate şi în mod corespunzător Regulamentul.

9.2. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea la Concurs, fiecare Participant confirmă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiționat (că): (i) a citit şi înțeles Regulamentul, este de acord cu Regulamentul şi acceptă să respecte în totalitate termenii şi condițiile acestuia; (ii) a înțeles şi este de acord ca, în cazul în care oricare dintre Participanţi şi/sau răspunsurile acestora din formular nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condițiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs şi/sau Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat Câştigător şi/sau Organizatorul are dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător.

9.3. Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiționat că răspunsurile din formular vor putea fi postate de Organizator pe orice canale de comunicare, inclusiv pe internet, pe site-ul şi contul de Facebook și/sau Instagram al Organizatorului, dar şi pe alte site-uri, inclusiv după încheierea Concursului, fără niciun fel de plată sau alte obligații suplimentare din partea Organizatorului.

9.4. Prin înscrierea la Concurs, fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiționat ca în cazul în care va fi desemnat drept Câştigător, experiența sa va putea fi înregistrată de Organizator pe suport audio, suport foto, suport audiovizual şi/sau pe orice alt tip de suport, materialele astfel obținute urmând să fie folosite de Organizator conform necesităților acestuia. Astfel, prin înscrierea la Concurs fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiționat cu faptul că, în cazul în care va fi desemnat drept Câștigător, numele şi prenumele şi/sau imaginea şi/sau vocea sa şi/sau orice prestație a sa cu ocazia acordării premiilor poate fi făcută publică şi/sau folosite de Organizator conform necesităților proprii, fără niciun fel de plată sau alte obligații suplimentare din partea Organizatorului.

9.5. Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiționat că va respecta deciziile Comisiei de jurizare și Organizatorului în legătură cu Concursul şi, în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, renunță la orice drept de a contesta oricare din aceste decizii.

 

10.  RĂSPUNDERI ŞI RESPONSABILITĂŢI

10.1. Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiționat să apere şi despăgubească Organizatorul de şi împotriva oricăror reclamații, plângeri şi/sau acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea/nerespectarea corespunzătoare a Regulamentului şi/sau din orice acțiuni şi/sau omisiuni în legătură cu Premiul.

10.2. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul nu este responsabil în niciun fel şi în niciun mod pentru acţiunile Participanţilor pe durata Concursului, Participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

10.3. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul nu este responsabil în niciun fel şi în niciun mod pentru înscriererea Participanţilor la Concurs în afara perioadei menţionate în Regulament, Participanții fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

10.4. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul nu este în niciun fel responsabil în cazul în care oricare dintre Câştigătorii nu pot fi contactaţi la numerele de telefon şi adresele de email indicate la înscrierea în Concurs şi/sau în cazul în care oricare dintre Câștigătorii nu urmează procedura necesară pentru validare și acordarea Premiilor, în oricare din aceste cazuri Organizatorul are dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător, fără a fi obligat să justifice în vreun fel decizia luată în acest sens şi fără drept de compensare pentru respectivul Câştigător.

10.5. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul nu este responsabil în niciun fel şi în niciun mod pentru acţiunile şi/sau omisiunile Câştigătorilor care duc în mod direct şi/sau indirect la neacordarea Premiilor, Câştigătorii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

10.6. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul nu este responsabil în niciun fel şi în niciun mod pentru orice erori înregistrate de/pe Platformă şi/sau incapacitatea unor participanţi de a accesa site-ul, de a completa Formularul de Înscriere, incluzând fără limitare cazurile generate de defecțiuni tehnice şi/sau provider-ul de internet şi/sau conexiunea la internet a Participanţilor.

10.7. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul nu este responsabil în niciun fel şi în niciun mod în cazul în care Participanţii au furnizat date false şi/sau eronate.

10.8. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul nu este responsabil să poarte vreo corespondenţă cu Participanţii.

10.9. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul nu este responsabil în niciun fel şi în niciun mod în cazul în care Participanţii nu iau la cunoștință (în timp util) de orice modificări aduse Regulamentului şi/sau Concursului.

 

11.  DATE CU CARACTER PERSONAL

11.1. Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiționat că datele sale cu caracter personal precum şi orice alte date, puse la dispoziția/transmise Organizatorului cu ocazia înscrierii în Concurs şi/sau cu ocazia identificării, validării, acordării Premiilor şi/sau cu orice altă ocazie, în legătură cu Concursul şi/sau cu Premiile, să: (i) fie incluse în baza de date a Organizatorului; (ii) fie prelucrate în orice mod de Organizator în legătură cu Regulamentul şi Concursul, în vederea organizării şi derulării Concursului; (iii) fie prelucrate în orice mod de Organizator în vederea promovării Concursului şi/sau a activităților lesna.ro şi/sau a altor acțiuni de promovare conexe (“reclamă, marketing şi publicitate”), inclusiv pe orice canale de comunicare; iv) fie prelucrate în orice mod de Organizator în vederea identificării, validării, achiziționării, acordării Premiilor; v) în vederea achiziționării Premiilor, datele cu caracter Personal ale Câştigătorilor vor fi transferate platformei https://romanesti.ro/,

11.2. Tuturor Participanților la acest Concurs le sunt respectate toate drepturile (ex. dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiției) privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi participanţii trebuie să înainteze Organizatorului o cerere scrisă, datată şi semnată, pe care să o depună la sediul Organizatorului din Deva, str. Cuza Vodă, bl. D4B, ap.1, județ Hunedoara, cu excepția cazului în care legea prevede în mod expres o altă procedură.

11.3. Datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea şi securitatea prelucrării datelor.

12.  CLAUZE DIVERSE

12.1. În cazul în care oricare dintre Participanţi nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condițiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs.

12.2. În cazul în care oricare dintre Participanţii care ar putea fi desemnat Câştigător nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condițiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat Câştigător.

12.3. În cazul în care oricare dintre Câștigători nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condițiile prezentului Regulament şi/sau informațiile şi/sau datele furnizate de oricare dintre Participanţii Câştigători nu sunt complete, corecte şi adevărate sau sunt diferite față de cele furnizate la momentul înscrierii în Concurs, Organizatorul are dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător.

12.4. Concursul cu toate etapele sale se va desfășura pe teritoriul României, urmând a fi promovat pe orice canale de comunicare considerate necesare de Organizator incluzând fără limitare site-ul https://lesna.ro/ şi/sau pe pagina de  Facebook https://www.facebook.com/Lesnaro-109246761431326 și/sau Instagram https://www.instagram.com/lesna.ro/ , bloguri partenere şi alte platforme

12.5. Nu se acordă contravaloarea în bani a Premiilor care nu reprezintă sume de bani.

 

13.  TAXE ŞI IMPOZITE

13.1. În măsura impusă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul va calcula, reține şi vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din Premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare aplicabile în România. Suma reprezentând impozitul cade în sarcina Organizatorului.

 

14.  LITIGII ŞI LEGEA APLICABILĂ

14.1. Orice dispută dintre Organizator şi oricare din Participanţi şi Câştigători va fi rezolvată pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Deva, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

14.2. Regulamentul va fi interpretat şi guvernat de legea română, care este legea aplicabilă în cazul oricărei dispute care poate apărea în legătură cu prezentul Regulament, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

 

15.  INFORMAŢII

15.1. În cazul în care, pe perioada Concursului, Participanţii doresc să afle mai multe amănunte în legătură cu Concursul, precum şi pentru eventuale sugestii şi/sau reclamații, aceștia pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail [email protected].

 

16.  CLAUZE FINALE

16.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul şi/sau Concursul şi/sau drepturile de a suspenda, înceta, prelungi sau schimba Concursul integral sau parțial, fără să solicite acordul Participanţilor şi fără vreun drept de compensare pentru aceştia, cum ar fi, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare a Concursului, condiţiile de participare la Concurs, data de început şi data de sfârșit a înscrierilor; oricare dintre acestea urmează să intre în vigoare începând cu data afișării lor pe site-ul https://lesna.ro/ şi/sau pe pagina de  Facebook https://www.facebook.com/Lesnaro-109246761431326 și/sau Instagram https://www.instagram.com/lesna.ro/ .

 

***S-a autentificat prezentul regulament prin incheierea de autentificare nr. 3973 din 03.12.2021***

REGULAMENT CADRU CONCURS LESNA

 

 1. ORGANIZATOR

Concursul este realizat de către compania TRUSTHEAD SERVICES SRL, cu sediul în Deva, str. Cuza Voda, bl. D4B, ap. 1, cod unic de înregistrare RO36403179, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J20/1004/2018, denumită în continuare LESNA.

 

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit aici. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

Pe perioada Concursului, LESNA, va desfășura următoarele servicii:

 1. Va contacta câștigătorii pentru validarea și colectarea datelor în vederea livrării premiilor;
 2. Va preda premiile câștigătorilor, după validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite prin Regulament;
 3. La data acordării premiilor va legitima câștigătorii și va întocmi un proces-verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiul acordat câștigătorului.

 

 1. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI


Concursul se va desfășura în perioada [1] iulie 2021 – [31] decembrie 2022 pe pagina https://lesna.ro/. Utilizatorii se pot înscrie la orice concurs desfășurat în perioada 1 iulie 2021– 31 decembrie 2022, cu respectarea termenului limită de înscriere care va fi anunțat distinct pentru fiecare concurs organizat.

 

 1. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE


Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, cu vârsta de 18 ani, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

 

Nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

 

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să completeze formularul disponibil în pagina de campanii de pe www.lesna.ro cu o adresă de email validă și nume prenume/telefon/user Instagram reale.

 

De asemenea, participanții trebuie să accepte Termenii și Condițiile, precum și regulile de GDPR disponibile pe www.lesna.ro.

 

 

 

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE


Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul General Privind Protecția Datelor”) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării, identificării și transmiterii premiului câștigătorului.

 

 

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii se pot înscrie la orice concurs organizat în perioada 1 iulie 2021 – 31 decembrie 2022, astfel:

Te înscrii GRATUIT în cursa pentru câștigarea PREMIULUI, urmând pași simpli:

 1. Follow paginilor de Instagram și Facebook Lesna și ale partenerului/partenerilor campaniei, în funcție de cerințele specifice fiecărei campanii de concurs;
 2. Tag 3 prieteni în comentarii la oricare dintre postările concursului de pe paginile Lesna și/sau ale partenerului/partenerilor, în funcție de cerințele specifice fiecărei campanii de concurs;
 3. Completezi datele solicitate în formularul de concurs afișat pe pagina de campanie activă de pe lesna.ro.

 

OPȚIONAL: Inviți și alți prieteni să participe la concurs, folosind acțiunile din pagina de confirmare a înscrierii, pentru a acumula mai multe șanse de câștig. În pagina de confirmare a înscrierii, se afișează pentru fiecare participant link-ul unic generat pentru a colecta puncte adiționale.

 

 

Se consideră valide doar înscrierile în concurs care respectă toți pașii obligatorii descriși în secțiunea „Cum funcționează” afișată pe pagina fiecărei campanii active de concurs de pe lesna.ro.

 

Toate înscrierile sunt stocate în sistemul informatic furnizat de Emarky B.V., Gageldijk 21, 3602 AG Maarssen, Olanda. Acest sistem este integrat în paginile web Lesna și facilitează extragerea aleatorie a câștigătorilor. Extragerea aleatorie ține cont de numărul de intrări (puncte) în concurs, astfel că participanții cu cele mai multe puncte au șanse mai mari să fie aleși de sistem.

 

Punctele se acordă pentru acțiunile întreprinse de participant:

 • Înscrierea în concurs urmărind pașii de mai sus acordă 6 puncte;
 • Acțiunea de distribuire a campaniei pe Facebook acordă 3 puncte;
 • Acțiunea de distribuire a campaniei pe WhatsApp acordă 6 puncte;
 • Acțiunea de distribuire a campaniei pe Messenger acordă 3 puncte;
 • Acțiunea de urmărire a fiecărei pagini asociate concursului pe Instagram acordă 9 puncte;

 

Sistemul furnizat de Emarky B.V. oferă și detectarea potențialelor fraude, fără să blocheze direct accesul participanților marcați ca potențial frauduloși. Organizatorul are opțiunea de a notifica sau bloca accesul la concurs utilizatorilor care repetă acțiunile în mod fraudulos (ex.: același participant cu mai multe intrări în concurs de pe același IP, dar cu adrese de e-mail diferite).

 

 

Premiul ajunge la câștigător după confirmarea datelor de livrare, în termen de 7-10 zile lucrătoare.

 

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate Organizatorului (de către oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează.

 

ORGANIZATORUL ISI REZERVA DREPTUL DE A STERGE ORICE MESAJ

OFENSATOR.

 

 1. PREMIILE CONCURSULUI


Premiile concursului vor fi anunțate pe paginile de social media LESNA , Facebook și Instagram și pe site-ul lesna.ro. Premiile concursului vor fi adăugate într-o Anexă a prezentului regulament, unde se vor menționa următoarele date: descrierea premiului și valoarea acestuia, perioada în care poate fi ridicat, după caz datele de identificare ale sponsorului campaniei.

 

 1. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI


Câștigătorii sunt aleși aleatoriu, dintre toate înscrierile valide în concurs, după cum a fost descris la pct. 5 Mecanismul concursului.

Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

 1. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI


Câștigătorilor concursului li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii astfel: contactați prin mesaj pe Facebook/Instagram. Aceștia sunt obligați să verifice în 24 de ore primirea mesajului și să răspundă cu datele personale și cele de livrare, la acel mesaj. În cazul în care câștigătorii nu trimit în 24 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

În momentul extragerii trebuie să se poată vedea pe profilul participantului că a dat Like paginii de Facebook și/sau follow paginii de Instagram LESNA și ale partenerilor, în funcție de cerințele specifice de la fiecare concurs. Astfel, participanții trebuie să aibă profilul de Facebook și/sau Instagram public.

Câștigătorii vor primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Înainte de trimiterea premiului câștigătorul/câștigătoarea trebuie să trimită pe e-mail adresa de expediere și numărul de telefon.

La recepționarea premiului câștigătorul trebuie să predea procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.

Premiile vor fi expediate prin curier numai la adrese de pe teritoriul României.

 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea acordării câștigului în situația în care datele de contact ale câștigătorului (numele, telefon, adresa domiciliu/reședința) nu sunt corect comunicate Organizatorului de către câștigător.

 

 

NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII ÎN BANI A PREMIILOR ACORDATE CA URMARE A CONCURSULUI.

 

 

 1. DREPTURI DE AUTOR


Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook sau Instagram.

 

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI


Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 01 Ianuarie 2023, ora 00.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea Concursului.

 

 

 

 1. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE


Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare, cu excepția cu excepția taxei pe premiu aplicata venitului individual rezultat din campanii promoționale, taxa pe care Organizatorul are obligația de a o calcula, reține și transfera la bugetul de stat în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

 1. LITIGII


În cazul unor litigii apărute între Organizator sau Operator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.